Phụ bản huyền thoại

Lập nhóm 24 người

Chiến đấu với 6 cấp Rùa

Vệ hồn huyền thoại

Vệ hồn huyền thoại PVP

Vệ hồn pvp

Đấu xếp hạng season 1

Coming soon...

Trải nghiệm phụ bản mới