Học Viện Blade & Soul - Hắc thạch 6 cạnh
Hướng dẫn sử dụng học viện
Trắc nghiệm vui

Hắc thạch 6 cạnh

3,387  

Hắc thạch nguyên tố có tác dụng tăng lực tấn công và sát thương thuộc tính, có tất cả 6 loại Hắc thạch 6 cạnh nguyên tố tương ứng với 6 loại nguyên tố trong Blade & Soul.

Để có thể nhận được Hắc thạch 6 cạnh nguyên tố, các võ hiệp cần phải có 01 Động cơ siêu việt từ Phụ bản Viện nghiên cứu cơ khí và 20 Mảnh vỡ hư không, sau đó tiến hành trao đổi tại Thương gia tạp hóa Hu Yangim trong Thiên Lưu.

Trao đổi Hắc thạch 6 cạnh nguyên tố

Vị trí của Thương gia trao đổi Hắc thạch nguyên tố

6 loại Hắc thạch nguyên tố

Bình luận: